Je bent hier:

Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

Postadres
Postbus 3347
8901 DH Leeuwarden

Bezoekadres
J.W. de Visserwei 10
9001 ZE Grou

Telefoon
(0566) 750 300

E-mail
info@fumo.nl

Website
www.fumo.nl

Onder Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing vallen onderstaande gemeenten

Achtkarspelen

Ameland

Dantumadeel

Dongeradeel

Ferwerderadiel

De Fryske Marren

Harlingen

Heerenveen

Kollumerland c.a.

Leeuwarden

Ooststellingwerf

Opsterland

Schiermonnikoog

Smallingerland

Súdwest-Fryslân

Terschelling

Tytsjerksteradiel

Vlieland

Waadhoeke

Weststellingwerf

Overzicht van alle Omgevingsdiensten