Je bent hier:

Omgevingsveiligheid

Voor de periode 2021 – 2024 heeft Omgevingsdienst NL een faciliterende rol bij de uitvoering van de Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid (MVO). Deze agenda is een vervolg op het programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Dit programma is in 2020 afgerond.

Met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet (januari 2022) is het voor omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en provincies belangrijk om door te gaan met én ondersteuning te krijgen bij de versterking van de omgevingsveiligheid. Daarom heeft het Bestuurlijk Omgevingsberaad vanuit het Ministerie IenW besloten door te gaan op grond van een gezamenlijke Meerjarenagenda.

Wat houden de clusters in?

We geven hier een beknopte beschrijving van de verschillende clusters uit de meerjarenagenda: wie is de trekker, welk doel heeft het cluster en wat is de rol van Omgevingsdienst NL.

Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo)

Trekker: Inter Provinciaal Overleg (IPO)
Doel: (versterkte) gecoördineerde VTH-uitvoering en monitoring bij Brzo en RIE-4 bedrijven (Richtlijn Industriële Emissies categorie 4). Zodat er een geborgde omgevingsveiligheid situatie is bij deze bedrijven.
Rol Omgevingsdienst NL: Ondersteuning leveren voor financiële administratie.

Lees hier aanvullende informatie over dit cluster.

Kennisinfrastructuur en expertisenetwerk

Trekker: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Doel: het versterken en verankeren van de uitvoering van het omgevingsveiligheidsbeleid en de regelgeving door bevoegd gezag, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s. Hierbij anticiperend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, waarbij het belangrijk is dat medewerkers kennis en vaardigheden hebben of willen ontwikkelen om de doelstellingen op het gebied van omgevingsveiligheid te realiseren. Dit cluster draagt bij aan het faciliteren van het organiseren, delen en vastleggen van deskundigheid, kennis en informatie. Vanuit dit cluster is er een nauwe samenwerking met cluster 5 ‘Voorbereiding Implementatie Modernisering Omgevingsveiligheid’.
Rol Omgevingsdienst NL: geen rol vanuit Omgevingsdienst NL

Lees hier ook de visie van VNG op de kennisinfrastructuur Omgevingsveiligheid.

Voorbereiding Implementatie Modernisering Omgevingsveiligheid (VIMO)

Trekker: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Doel: afstemming en samenwerking tussen beleidsvorming en beleidsuitvoering te bevorderen. Om zo te zorgen voor ‘een zachte landing’ van het nieuwe Omgevingsveiligheidsbeleid voor alle betrokken partijen. Dat betekent een focus op ontsluiting en beheer van informatie, kennisontwikkeling en –overdracht, nieuwe beleidsontwikkelingen en monitoring. Zodat alle partijen goed weten hoe ze hun rol kunnen invullen.
Rol Omgevingsdienst NL: secretaris en ondersteuner (kassier) bij de taakuitvoering van de kerngroep.

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)

Trekker: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Doel: opstellen actuele PGS-reeks, die de VTH-taken voldoende ondersteunt en aansluit bij (het werken onder) de Omgevingswet.
Rol Omgevingsdienst NL: secretaris en ondersteuner bij de taakuitvoering van de stuurgroep die de inzet van de overheidsvertegenwoordigers van Omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s verzorgt in de PGS-teams.

Lees hier aanvullende informatie over dit cluster.

Lokaal beleid Externe Veiligheid

Doel: het realiseren van geborgde, adequate en gecoördineerde uitvoering van VTH-taken en RO-adviestaken door omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s voor gemeenten en provincies. Het gaat hierbij om de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van externe veiligheid-omgevingsveiligheid.
De middelen van dit cluster 4 zijn ondergebracht in het Provinciefonds en het gemeentefonds.
Rol Omgevingsdienst NL: geen rol vanuit Omgevingsdienst NL

Ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten

Trekker: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Doel: bieden van financiële ruimte bij de aanpak van omgevingsveiligheid in nieuwe – bestuurlijke – prioriteiten en ontwikkelingen.
Rol Omgevingsdienst NL: secretaris en ondersteuner (kassier) bij de taakuitvoering van de kerngroep.

Lees hier aanvullende informatie over dit cluster.

Omgevingsveiligheid in brede zin

Trekker: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Doel: bieden van financiële ruimte bij de aanpak van omgevingsveiligheid in nieuwe – bestuurlijke – prioriteiten en ontwikkelingen.
Rol Omgevingsdienst NL: secretaris en ondersteuner (kassier) bij de taakuitvoering van de kerngroep.