Je bent hier:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)

Binnen de interbestuurlijke meerjarenagenda ‘Versterking Omgevingsveiligheid’ 2021-2024 is het tweede cluster gericht op de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). Deze PGS-reeks levert een belangrijke bijdrage aan een continue verbetering van de veilige opslag en de bijbehorende activiteiten in relatie tot gevaarlijke stoffen.
Risico’s beheersen

PGS-richtlijnen beschrijven integraal de belangrijkste risico’s van activiteiten met gevaarlijke stoffen voor de omgevingsveiligheid, brandveiligheid en de veiligheid van werknemers. In de PGS-richtlijnen staan de maatregelen beschreven om de risico’s te beheersen en de negatieve effecten voor mens en milieu te beperken of te minimaliseren.

VTH-taken ondersteunen

De stuurgroep van dit cluster heeft als doel om ervoor te zorgen dat er een actuele PGS-reeks is die de VTH-taken voldoende ondersteunt en aansluit bij de Omgevingswet. Om dit te realiseren faciliteren zij op de volgende twee onderdelen:

  • De NEN (Nederlands Normalisatie Instituut & PGS-beheersorganisatie) draagt zorg voor een actuele PGS-reeks die aansluit bij de regelgeving
  • De overheid zet voldoende deskundige capaciteit in voor de actualisatie.

De werkwijze van de PSG-stuurgroep staat beschreven in dit document.