Je bent hier:

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu is de kern van het werk van de 29 omgevingsdiensten. Deze VTH-taken vallen onder het omgevingsrecht. Veel diensten voeren ook nog extra taken uit zoals natuurwetgeving en bouwtoezicht. Daarmee zijn de diensten experts op het gebied van onder andere veiligheid, luchtkwaliteit, geluid, energie, afval, asbest en bodem. Al deze VTH-taken voeren de omgevingsdiensten uit in opdracht van hun gemeenten en provincies.
Rol Omgevingsdienst NL
Omgevingsdienst NL ondersteunt de omgevingsdiensten bij de uitvoering van de VTH-taken. Hierbij staat modernisering van de vergunningverlening momenteel hoog op de agenda door de komst van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Een belangrijke taak hierin vervult het Vakberaad VTH. Dit bestaat uit de managers Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van de 29 omgevingsdiensten. Zij delen hun kennis en expertise over de belangrijkste en meest actuele VTH-onderwerpen en voeren gezamenlijk verbeterprojecten uit. Denk hierbij aan:
 • Slimmere VTH Omgevingsdiensten zijn steeds meer op weg om data gedreven en informatie gestuurde organisaties te worden. Hiervoor werken we aan het optimaliseren van onze systemen, het verbeteren van de datakwaliteit en het digitaliseren van onze processen. Ook onderzoeken we hoe inzichten uit de gedragspsychologie ons kunnen helpen om burgers en bedrijven beter te stimuleren in het naleven van de milieuregels en -wetten. Daarnaast verkennen we mogelijkheden van de inzet van nieuwe technieken. Denk bijvoorbeeld aan toezicht met behulp van drones.
 • Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)
  Nieuwe wetenschappelijke inzichten leren ons steeds meer over Zeer Zorgwekkende Stoffen. Dit zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Gevaarlijk omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen. Wij werken hierbij nauw samen met het RIVM. Lees hier meer over ZZS.
 • Duurzaamheid en Circulariteit
  Een belangrijk aspect binnen duurzaamheidsverbetering is energiebesparing. Omgevingsdiensten adviseren bedrijven bij milieucontroles over energiebesparing. Ze zien daarnaast toe op de naleving van rapportageverplichtingen die bedrijven hebben. Ook adviseren omgevingsdiensten bij het streven naar een circulaire economie. De toenemende schaarste van traditionele grondstoffen maakt het interessant en noodzakelijk om bijvoorbeeld afval in te zetten als grondstof.
Wat doet Omgevingsdienst NL nog meer?

Voor de aanpak van milieucriminaliteit neemt Omgevingsdienst NL deel aan de Milieukamer. Dit is een landelijk overleg met onder andere:

 • Openbaar Ministerie (OM)
 • Politie
 • Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
 • Inspectie SZW van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW)
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
Werken aan kwaliteit
Sinds 2016 verzorgt Omgevingsdienst NL ook de jaarlijkse collegiale toets. Een toetst waarbij collega’s van de omgevingsdiensten uit verschillende regio’s een ‘kijkje bij elkaar in de keuken’ nemen: hoe doen wij het, hoe doen zij het en hoe kunnen we van elkaar leren. Dit alles met als doel: kwaliteitsverbetering van onze vergunningverlening, toezicht en handhaving in Nederland.
BRZO-omgevingsdiensten

Naast de basistaken VTH zijn er zes omgevingsdiensten die gespecialiseerd zijn in BRZO-taken. BRZO staat voor: Besluit Risico’s Zware Ongevallen. Dat betekent dat deze omgevingsdiensten ook verantwoordelijk zijn voor het toezicht op risicovolle bedrijven die werken met veel gevaarlijke stoffen. Deze stoffen kunnen giftig, ontvlambaar of explosief zijn. Als er met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen iets mis gaat, kan dit leiden tot grote milieu- en/of gezondheidsrisico’s. Dit zijn de zes BRZO – omgevingsdiensten: