LVS-tool voor risicogerichte aanpak bij vergunningverlening milieu

Net als bij toezicht is het bij vergunningverlening milieu belangrijk de beschikbare capaciteit zo slim mogelijk te benutten. Gelijktijdig mag het milieu natuurlijk niet minder worden beschermd. Daarom is een risicogerichte aanpak nodig. 

De aanpak is erop gericht om de kwaliteit van vergunningverlening te waarborgen, de doorloopsnelheid te verbeteren en het level playing field vergroten. Binnen het vakberaad VTH van Omgevingsdienst NL is men aan de slag gegaan met het ontwikkelen van deze aanpak: de LVS tool.

De LVS-tool stelt omgevingsdiensten in staat de ontvangen aanvragen en meldingen van milieubelastende activiteiten te beoordelen en te prioriteren op vooraf vastgestelde risico’s. Met de tool kan elke dienst haar eigen vergunningsbeleid vaststellen in overleg met de bevoegd gezagen.

Na een landelijke inventarisatie van goede voorbeelden over de risicogerichte aanpak is in mei 2022 het project LVS van start gegaan. Dit project werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het ontwikkelbudget vanuit de Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid.

Één tool voor alle 28 omgevingsdiensten
De doelstelling van het project was om een Landelijke Vergunning Strategie te ontwikkelen die

  • Toepasbaar is voor alle Omgevingsdiensten in Nederland
  • Gebaseerd is op de milieubelastende activiteiten (MBA’s)
  • Inzicht geeft in risico’s en vertaling naar toets niveaus
  • Ontsloten kan worden via een ‘ICT’ tool, bruikbaar voor iedere Omgevingsdienst
  • Zonder meerkosten beschikbaar is voor alle Omgevingsdiensten in Nederland (tot 2028).


De LVS- tool is beschikbaar via https://www.lvs.wiki/

De LVS-tool ondersteunt ook bij het opleiden en geven van kaders aan vergunningverleners.

Omgevingswet-proof: gebaseerd op MBA’s en ruimte in de tool voor omgevingsfactoren
De tool is Omgevingswet-proof (gebaseerd op de milieubelastende activiteiten). De risico’s zijn ingedeeld op de klassieke milieuthema’s zoals als bodem, water en lucht.  Naast een statische score van de klassieke milieuthema’s is er door een vragenboom ook de mogelijkheid om verzwarende of verlichtende omstandigheden mee te wegen. Denk aan een goed vooroverleg als verlichtende omstandigheid en een historie van klachten als verzwarende omstandigheid. Hiermee is het model dynamisch en kan de omgeving meegewogen worden bij de beoordeling van een vergunningaanvraag. Het risicomodel is ontwikkeld als een SaaS-applicatie en voor elke omgevingsdienst vrij beschikbaar gesteld tot 2028.

Meer informatie en vragen
Wil je meer weten over de LVS-tool? Stuur dan een mail met je vraag naar communicatie@omgevingsdienst.nl

Gerelateerde berichten