Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid (MVO)​

Met het oog op de Omgevingswet is het belangrijk om de omgevingsveiligheid te versterken. Om dit te realiseren startte het programma Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid (MVO).

Voor omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en provincies is het belangrijk om de omgevingsveiligheid te versterken. Het Bestuurlijk Omgevingsberaad heeft daarom vanuit het Ministerie IenW besloten om een gezamenlijke meerjarenagenda op te stellen onder de naam de Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid (MVO).

Doel van het programma
Het verbeteren van de omgevingsveiligheid in Nederland: daar draait het om binnen dit programma. Resultaten die worden beoogd zijn o.a. het afstemmen en bevorderen van de samenwerking tussen uitvoering en het beleid, gecoördineerde uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en monitoring van bedrijven die vallen onder het besluit risico zware ongevallen (Brzo), opstellen actuele publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS) en het programma moet zorgen voor geborgde, adequate en gecoördineerde uitvoering van de wettelijke taken als het gaat om externe en omgevingsveiligheid.

Partners

 

Zeven clusters
De meerjarenagenda bestaat uit zeven clusters. Voor ieder cluster is een meerjarenvoorstel geschreven. Dit zijn de clusters:

  1. Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo)
  2. Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)
  3. Kennisinfrastructuur en expertisenetwerk
  4. Lokaal beleid Externe Veiligheid
  5. Voorbereiding Implementatie Modernisering Omgevingsveiligheid (VIMO)
  6. Ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten
  7. Omgevingsveiligheid in brede zin

 

Rol Omgevingsdienst NL
Voor de periode 2021 – 2024 heeft Omgevingsdienst NL een faciliterende rol bij de uitvoering van de Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid (MVO). Deze agenda is een vervolg op het programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) dat in 2020 werd afgerond. Omgevingsdienst NL heeft een rol in de clusters 1, 2, 5 en 6.