Privacyverklaring

Omgevingsdienst NL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Omgevingsdienst NL
Postbus 843
3100 AV Schiedam
info@omgevingsdienst.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wanneer je ons een vraag stelt via info@omgevingsdienst.nl of communicatie@omgevingsdienst.nl verwerken wij je naam, e-mailadres en je vraag. Dit doen wij om je vraag zo goed en persoonlijk mogelijk te beantwoorden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Omgevingsdienst NL verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wanneer je ons een vraagt stelt via info@omgevingsdienst.nl of communicatie@omgevingsdienst.nl, beschouwen wij dat als toestemming om je persoonsgegevens te verwerken.

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen: je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
geautomatiseerde besluitvorming
Omgevingsdienst NL maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Alle vragen worden beantwoord door een medewerker van Omgevingsdienst NL.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Omgevingsdienst NL bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens: 6 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Omgevingsdienst NL deelt je gegevens niet met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij wij daartoe op grond van een wettelijke bepaling zijn verplicht of indien dat voor een goede uitvoering van ons werk noodzakelijk is. Deze derden dienen zich ook aan de privacyregels te houden. Daar maken we dan goede afspraken over in een verwerkersovereenkomst.

Omgevingsdienst NL gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen we ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Omgevingsdienst NL en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar communicatie@omgevingsdienst.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto), paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN) en de strook met nummers onderaan het paspoort zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Omgevingsdienst NL wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Omgevingsdienst NL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via communicatie@omgevingsdienst.nl