Omgevingsdiensten kunnen bijdragen aan circulaire economie

Omgevingsdienst NL heeft in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO) een waardevolle verkenning uitgevoerd naar de kansen en belemmeringen om te sturen op een circulaire bedrijfsvoering en het stimuleren daarvan met behulp van het VTH-instrumentarium. De verkenning vond afgelopen jaar plaats op basis van het doorlichten van casuïstiek op het vlak van biomassa, agrarische bedrijven, afvalverwerking en kunststoffen en door interviews met ondernemers. De vraag die daarbij centraal stond: “Welke ruimte en beperkingen biedt het (huidige) VTH kader aan de OD’s om te sturen op circulaire economie (CE), zowel vanuit toezicht, als bij vergunningverlening?”.

De vier deelnemende Omgevingsdiensten hebben elk casussen binnen één van de thema’s doorgespit en uitgewerkt en komen tot min of meer dezelfde conclusie. Op dit moment biedt de huidige wet- en regelgeving maar beperkt ruimte om vanuit het VTH-stelsel bij te dragen aan een meer circulaire economie. Tegelijkertijd liggen er ook kansen. Het contact met ondernemers biedt namelijk de mogelijkheid tot signalering en advisering, delen van kennis en verbinden van relevante partijen. Hiermee wordt een basis gelegd voor nieuwe ideeën.

Omgevingsdiensten hebben de ambitie om ondernemers te adviseren over stappen die zij kunnen zetten naar een meer circulaire economie. Uit de verkenning blijkt onder meer dat maatwerk én kennis nodig zijn om binnen de bestaande kaders van het VTH-stelsel die rol te pakken.

“Voor het IPO is het belangrijk dat de Circulaire Economie op een gezonde en veilige manier gestimuleerd wordt, met aandacht voor de kansen en risico’s. Het onderzoek van Omgevingsdienst NL geeft ons waardevolle aanknopingspunten om gezamenlijk volgende stappen te zetten. Ieder vanuit zijn rol. De contacten die Omgevingsdiensten vanuit hun taken hebben met individuele ondernemers bieden mooie kansen maar moeten we ook inzetten om het zicht op en inzicht in ketens te verbeteren. Ik wil me er samen met het Rijk en de Omgevingsdiensten voor inzetten om het stelsel waar nodig te verbeteren en de potentie bij de Omgevingsdiensten maximaal te benutten.” aldus Cora Smelik, portefeuillehouder circulaire economie/VTH namens de gezamenlijke provincies.

“Circulaire economie is één van de bouwstenen voor een duurzame toekomst. En dat is ook één van onze doelstellingen, het samen werken aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Als we nu investeren in kennis over circulaire economie, kunnen we in onze contacten met ondernemers een bijdrage leveren aan verduurzaming van de economie. Daar hebben omgeving en ondernemer profijt van” aldus Ruben Vlaander namens Omgevingsdienst NL.

Vervolg
Op basis van deze verkenning gaan provincies het gesprek aan met het Rijk over de belemmeringen en het verzilveren van de kansen. Bovendien wordt het belang van investeren in én het delen van kennis nog hoger op de gezamenlijke agenda gezet.

Bekijk hier de infographic onderzoek Omgevingsdienst NL

 

Gerelateerde berichten