Reactie Omgevingsdienst NL op rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV)

Omgevingsdienst NL heeft met belangstelling kennisgenomen van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over “Industrie en Omwonenden”. De conclusies en aanbevelingen uit dit rapport onderstrepen de noodzaak van het versterken van het stelsel van omgevingsdiensten, zoals is opgenomen in het vigerende regeerakkoord. De uitwerking hiervan vindt plaats in het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH (IBP).

Omgevingsdienst NL is in het kader van het IBP, in lijn met de aanbevelingen van de commissie van Aartsen, al bezig met het oprichten van een Kenniscentrum ODNL. Een belangrijke schakel om tot betere kennisdeling over onder andere gezondheidsaspecten van milieubelastende activiteiten te komen.

Tot slot verwijzen wij nog naar de reacties op de websites van DCMR Milieudienst RijnmondOmgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en  Omgevingsdienst Regio Nijmegen n.a.v. dit rapport. 


Rapport ‘Industrie en Omwonenden’

Gerelateerde berichten