Visitatie van omgevingsdiensten

Een van de onderdelen van pijler 6 ‘Monitoring kwaliteit milieutoezicht’ van het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH is het inrichten van een systeem van visitatie van omgevingsdiensten.

Inzicht in waar, waarnaar toe en hoe

Het doel van het uitvoeren van visitaties is om inzichtelijk te maken hoe de omgevingsdiensten functioneren. Het in beeld brengen van wat goed gaat en beter kan staat centraal. Dat beeld moet de besturen van de omgevingsdiensten helpen om te weten waar de omgevingsdienst staat, waar deze naar toe moet en hoe dit kan worden bereikt.

Leren en verbeteren: voor individuele omgevingsdienst én het collectief van 29 omgevingsdiensten
Door het uitvoeren van visitaties worden omgevingsdiensten gestimuleerd tot continu leren en het verbeteren van de VTH-processen en het monitoren van verbeteringen. Zowel voor de individuele omgevingsdienst als het collectief van alle omgevingsdiensten. Er zijn inmiddels 8 visitaties uitgevoerd, de 9e visitatie loopt. Voor de andere 20 omgevingsdiensten staan dit jaar en in 2024 visitatiebezoeken op de planning. 

Proces van visitatie
Het proces van visitatie bestaat kent drie fases:

  • voorbereiding en zelfevaluatie;
  • visitatie en rapportage;
  • opvolging en evaluatie.

Meer weten over het proces van visitatie bij omgevingsdiensten? Lees dan deze brochure.

Governance afspraken
Visiteren is bedoeld om van te leren, verbeterpunten te formuleren en daarop actie te ondernemen. Na het visitatiebezoek ontvangt de directie van een omgevingsdienst een visitatierapport. In dat rapport staan ook de governance afspraken vermeld:

  • het agenderen van het rapport in het Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB) en publicatie op de website van de omgevingsdienst;
  • het opstellen van een verbeterplan en vaststelling door het DB/AB;
  • de terugkoppeling aan Omgevingsdienst NL.

Uitvoering project visitatie door ODNL
Omgevingsdienst NL (ODNL) voert het project ‘Visitatie’ uit en stelt voor het collectief van de omgevingsdiensten een ‘Rode Draden rapportage’ met aandachtspunten en best practices op. Dat gebeurt in opdracht van het bestuur van ODNL. Daarbij worden de externe voorzitter(s) en leden van de visitatiecommissies  de directeuren van de gevisiteerde OD’s en de Raad van Advies betrokken. Ook wordt afstemming gezocht met de opstellers van de periodieke Staat van de VTH. Daarna wordt de rapportage aangeboden aan de ALV van ODNL, de staatssecretaris (ministerie IenW), IPO en VNG.

Vragen over de inhoud van dit bericht? Stuur dan een mail naar visitatie@omgevingsdienst.nl 


Lees hier de brochure

Gerelateerde berichten