Omgevingsdienst Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

Omgevingsdienst Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

Postadres
Postbus 3347
8901 DH Leeuwarden

Bezoekadres
J.W. de Visserwei 10
9001 ZE Grou

Telefoon
(0566) 750 300

E-mail
info@fumo.nl

Website
www.fumo.nl

Onder Omgevingsdienst Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing vallen onderstaande gemeenten

Achtkarspelen
Ameland
Dantumadiel
De Fryske Marren
Harlingen
Heerenveen
Leeuwarden
Noardeast-Fryslân
Ooststellingwerf

Opsterland
Schiermonnikoog
Smallingerland
Súdwest-Fryslân
Terschelling
Tytsjerksteradiel
Vlieland
Waadhoeke
Weststellingwerf