Energie en Duurzaamheid

Europa heeft de ambitie om de energietransitie te versnellen en minder afhankelijk te worden van fossiele energiebronnen en hun leveranciers. De vergunningverlening is complexer geworden door nog ontbrekende regels voor initiatiefnemers en de overheid m.b.t.de omzetting van bestaande energiedragers naar nieuwe (nog te ontwikkelen) energiedragers.

Om hier een positieve en meetbare bijdrage aan te leveren is het belangrijk om kennis en samenwerking en/of afstemming tussen partijen te verankeren. Omgevingsdienst NL richt hiervoor het platform Energietransitie op.

Doel van het programma
Het doel van het programma is de oprichting van het platform Energietransitie in 2025. Belangrijk daarbij is de aansluiting bij nationale kennis- gremia en instituten en internationale ontwikkelingen. De drie belangrijkste doelstellingen die met het platform worden beoogd zijn:

1. Leerschool en verbinder
Het platform functioneert als een leerschool, zodat de kennis wordt gecontinueerd en talenten worden vastgehouden. Ook brengt het verschillende disciplines samen waardoor er synergie ontstaat en er verbindingen worden gelegd.

2. Gelijk speelveld
Het platform levert een bijdrage aan het creëren van een gelijk speelveld in Nederland. Het platform zelf en de vastgestelde werkwijzen/procedures worden door alle betrokken partijen erkend en er wordt eenduidig naar gehandeld. Dit voorkomt dubbelwerk en diversiteit in besluitvorming en uitvoering.

3. Digitale centralisatie van kennis en informatie
Om overzicht te houden, kennis te borgen, inzicht te geven in kennisontwikkelingen, vast te houden aan de vastgestelde aanpak en vragen te beantwoorden is een digitale vertaling wenselijk. Dit wordt georganiseerd met behulp van een front – en backoffice.

Opzet en tijdslijnen van het programma
Het programma bestaat uit drie fasen:

 • Fase 1 Verkenning en opzet 2024
  Partners sluiten zich aan, besluitvorming vindt plaats en er wordt een business case geschreven.
 • Fase 2 Organiseren en oprichten 2024/2025
  Op basis van een implementatieplan vindt oprichting en inrichting van het platform plaats.
 • Fase 3 Platform operationeel 2025


Partners
Alleen met steun van onderstaande partners kan het platform een succes worden:
• Ministerie I&W
• Ministerie RWS incl. ILT
• IPO – Provincies
• VNG – gemeenten

Onderdelen voor de landelijke aanpak
Als we kijken naar de energietransitie dan zijn er op dit moment vier thema’s die om een landelijke aanpak vragen en dus een belangrijk onderdeel vormen van het platform. Het gaat hierbij om:

 • biovergisters,
 • multifuel tankstations,
 • flow batterijen,
 • kleine electrolyzers (o.a. voor waterstofproductie uit eigen opgewekte zonne-energie).


Rol Omgevingsdienst NL
Omgevingsdienst NL fungeert in dit programma als moederorganisatie en zal het platform binnen de organisatie onderbrengen. Dit is een logische plek, want het zwaartepunt van de uitvoering ligt namelijk bij de omgevingsdiensten.