Visitatie van omgevingsdiensten – de kracht van binnenste buiten

Een van de onderdelen van pijler 6 ‘Monitoring kwaliteit milieutoezicht’ van het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH is het inrichten van een systeem van visitatie van omgevingsdiensten.

Leren en verbeteren: voor de omgevingsdienst en het collectief
Het doel van het uitvoeren van visitaties is om inzichtelijk te maken hoe de omgevingsdiensten functioneren. Het in beeld brengen van wat goed gaat en beter kan staat centraal. Dat beeld moet de besturen van de omgevingsdiensten helpen om te weten waar de omgevingsdienst staat, waar deze naar toe moet en hoe dit kan worden bereikt. Veel gevisiteerde omgevingsdiensten hebben al verbeterplannen opgesteld. Deze verbeterplannen vindt u via dit overzicht. Hierin treft u ook de visitatiedata en de visitatierapporten. Deze rapporten zijn de basis voor de verbeterplannen.

Door het uitvoeren van visitaties worden de 28 omgevingsdiensten in Nederland gestimuleerd tot continu leren, het verbeteren van de VTH-processen en het monitoren van verbeteringen. Zowel de individuele omgevingsdienst als het collectief van alle omgevingsdiensten heeft hier baat bij.

Proces van visitatie
In deze brochure over visitaties bij omgevingsdiensten leest u meer over de aanpak en het proces, dat uit drie onderdelen bestaat:

  • voorbereiding en zelfevaluatie;
  • visitatie en rapportage;
  • opvolging en evaluatie.

Nog meer weten over de visitaties: dan kunt u ook het handboek , de instructie voor de zelfevaluatie en de governance notitie doornemen.

Uitvoering visitatieprogramma door Omgevingsdienst NL
Omgevingsdienst NL voert het visitatieprogramma uit en stelt voor het collectief van de omgevingsdiensten een ‘Rode Draden rapportage’ met aandachtspunten en best practices op. Dat gebeurt in opdracht van het bestuur van Omgevingsdienst NL. Daarbij worden de externe voorzitter(s) en leden van de visitatiecommissies de directeuren van de gevisiteerde omgevingsdiensten en de Raad van Advies betrokken. Ook wordt afstemming gezocht met de opstellers van de periodieke Staat van de VTH. Daarna wordt de rapportage aangeboden aan de ALV van Omgevingsdienst NL, de staatssecretaris (ministerie IenW), IPO en VNG.

Vragen over de inhoud van dit bericht? Stuur dan een mail naar visitatie@omgevingsdienst.nl

Gerelateerde berichten