Verbeteren arbeidsmarktpotentieel door bijdrage uit ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid

Vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu. Het zijn de basistaken van een omgevingsdienst. Een minder bekende taak is echter de specialistische advisering op het gebied van omgevingsveiligheid. Hierbij staat de vraag centraal hoe risico’s bij de opslag, de productie, het gebruik en het vervoer van gevaarlijke stoffen voor mensen in de leefomgeving zoveel mogelijk beperkt kunnen worden. Om meer aandacht te genereren voor het thema omgevingsveiligheid en de werkzaamheden van omgevingsdiensten in het algemeen is Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) recent gestart met het project ‘Werken aan de toekomst’. Dit project is mede mogelijk gemaakt door het ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid.

Wat doet een omgevingsdienst? De ervaring leert dat de meeste mensen deze vraag niet kunnen beantwoorden, laat staan dat ze weten wat omgevingsveiligheid precies inhoudt. De onbekendheid met de werkzaamheden van omgevingsdiensten heeft tot gevolg dat werkzoekenden in de huidige krappe arbeidsmarkt ervoor kiezen om bij andere organisaties aan de slag te gaan. “En dat terwijl steeds meer partijen gebruik willen maken van onze expertise op het gebied van omgevingsveiligheid” aldus Bianca van Kooij, specialist externe veiligheid bij ODA en initiatiefnemer van het project. Om aan de groeiende adviesvraag te voldoen en in te spelen op toekomstige ontwikkelingen, zoals de energietransitie en de komst van de Omgevingswet, investeert ODA in de aanwas van nieuwe medewerkers voor het vakgebied omgevingsveiligheid.

Meer aandacht voor omgevingsdiensten en omgevingsveiligheid

In het kader van het project ‘Werken aan de toekomst’ worden het komende jaar verschillende activiteiten ontplooit om de aandacht voor omgevingsveiligheid zowel intern als extern te vergroten. Allereerst is binnen ODA een traineeshipprogramma opgezet om nieuwe medewerkers voor omgevingsveiligheid aan te trekken. Per 1 november zijn de eerste trainees (Tim en Vincent) gestart met als belangrijkste doel het op de kaart zetten van omgevingsdiensten en dan met name het thema omgevingsveiligheid. Daarnaast worden de trainees opgeleid om zelf ook in het vakgebied aan de slag te gaan. “Als rechterhand van de adviseur externe veiligheid gaan ze in de toekomst gemeentelijke en provinciale partners adviseren over veiligheidsrisico’s in relatie tot ruimtelijke plannen en ontwikkelingen. Daarnaast gaan ze vergunningverleners binnen ODA adviseren”, aldus Bianca.

Naast het traineeshipprogramma zullen medewerkers van ODA de komende maanden gastcolleges verzorgen op scholen en voorlichting geven op verschillende banenmarkten. Op deze manier wordt gepoogd om (toekomstige) werkzoekenden enthousiast te maken om aan de slag te gaan bij een omgevingsdienst en dan specifiek op het thema omgevingsveiligheid.

In de loop van volgend jaar zal ODA starten met het geven van trainingen omgevingsveiligheid aan de gemeentelijke partners. Hiermee wordt de aandacht voor het thema omgevingsveiligheid ook intern versterkt. Het project is voor ODA een succes als nieuwe medewerkers worden aangetrokken op het gebied van omgevingsveiligheid en meer mensen (zowel intern als extern) zich van dit thema bewust zijn.

Vragen? Stel ze aan Bianca van Kooij, bianca.vankooij@odachterhoek.nl


Begin 2023: nieuwe tranche ontwikkelbudget!
Van 1 februari 2023 tot 1 maart 2023 staat de vijfde tranche voor een bijdrage uit het ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid open. We verwachten eind december de meeste actuele versies van het afsprakenkader en het aanvraagformulier op de website te publiceren.

Vragen over het ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid, de voorwaarden en het aanvragen? Lees hier meer of stuur een mail naar omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl

Gerelateerde berichten