Je bent hier:

Ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid

Veiligheid is een basisbehoefte. Iedere burger heeft het recht op een veilige leefomgeving. Dit is opgenomen in de Nationale omgevingsvisie (NOVI) en de Milieuvisie van het Rijk. Met als streven het blijvend verbeteren van de omgevingsveiligheid.

Om deze continue verbeterslag van de omgevingsveiligheid te kunnen realiseren, zijn nieuwe innovatieve projecten nodig. Projecten die bijdragen aan een effectieve en efficiënte voorbereiding van de overheden (IPO, VNG en IenW) op komende ontwikkelingen op het gebied van omgevingsveiligheid. En om proactief om te kunnen gaan met omgevingsveiligheid.

Hiervoor is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een ontwikkelbudget beschikbaar gesteld. Nieuwe innovatieve projecten inschrijven op dit budget verloopt via Omgevingsdienst NL.

Inschrijven is mogelijk vanaf 1 september 2021 (tweede tranche).

De sluitingsdatum van deze tweede tranche is 30 september 2021.

Belang van vroegtijdig signaleren

In een omgeving die continu verandert, is het van groot belang om toekomstgericht om te kunnen gaan met het omgevingsveiligheidsdomein. Vroegtijdige signalering van ontwikkelingen (maatschappelijk en technisch) die raken aan het omgevingsveiligheidsdomein is voor alle overheden van belang. Denk hierbij aan de energietransitie en de uitvoeringsvraagstukken bijvoorbeeld op het gebied van batterijenopslag en de toename van gebruik en transport van waterstof. Daarbij is het belangrijk om vanuit deze ontwikkelingen concreet steun te verlenen aan initiatieven en onderzoeken in de pioniersfase. Zo zijn overheden beter toegerust op hun rol en taak in een veranderende omgeving.

Ambitie 2021-2024
De gezamenlijke stakeholders hebben de ambitie om in de periode 2021 – 2024 tot een aanpak te komen, waarbij proactief omgaan met omgevingsveiligheid centraal staat. Het streven naar verbetering van de omgevingsveiligheid is een ontwikkeling die hier goed op aansluit.
Afsprakenkader nieuwe projecten

Nieuwe innovatieve projecten kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning, als ze betrekking hebben op één of meer van de volgende thema’s:

  1. Energietransitie
  2. Digitalisering en informatie-gestuurd werken
  3. Verbetering arbeidsmarktpotentieel

In het Afsprakenkader Ontwikkelbudget voor nieuwe prioriteiten versterking omgevingsveiligheid 2021 – 2024’ staan alle voorwaarden waaraan de projecten moeten voldoen. In dit kader staat ook hoe de selectie van de projecten gedaan wordt.

Er zijn in 2020 ook projecten gestart, waarvan de afronding in 2021 plaatsvindt. Meer informatie over deze projecten staat op de website van Relevant.

Aanmelden project

Via onderstaand aanvraagformulier kunt u een project indienen. U leest hierin ook de voorwaarden waaraan een project moet voldoen. 

Tip: u kunt het inschrijfformulier het beste openen met Adobe Acrobat DC. En vervolgens invullen via de optie: gereedschappen – invullen en ondertekenen.

 

Inschrijven is mogelijk vanaf 1 september 2021 (tweede tranche).

De sluitingsdatum van deze inschrijving (tweede tranche) is 30 september 2021.

Het volledig ingevulde aanvraagformulier mailt u naar omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl

Voorbeelden reeds ingediende projecten
Wilt u graag voorbeelden zien van projecten die in de eerste tranche zijn ingediend? De samenvattingen van deze projecten kunt u hier bekijken.

Selectieprocedure
Vanuit Omgevingsdienst NL beoordelen wij het ingevulde aanvraagformulier op formele volledigheid. Wij nemen bij gebreken contact op met de aanvrager om dit toe te lichten en een termijn af te spreken voor aanvulling.

Kerngroep
De definitieve aanvragen die aan de indieningsvereisten voldoen, leggen wij voor aan de Kerngroep. Deze bestaat uit een vertegenwoordiger van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de projectleider Omgevingsveiligheid (van cluster 2,5 en 6). De Kerngroep beoordeelt de voorstellen inhoudelijk en doet een voordracht voor besluitvorming aan het Directeurenoverleg. Dit overleg bestaat uit directeuren van I&W, J&V, IPO en VNG.

Vragen?

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Rob Schutte rob.schutte@minienw.nl