Je bent hier:

Ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid

Veiligheid is een basisbehoefte. Iedere burger heeft het recht op een veilige leefomgeving. Dit is opgenomen in de Nationale omgevingsvisie (NOVI) en de Milieuvisie van het Rijk, met als streven het blijvend verbeteren van de omgevingsveiligheid.

Om deze continue verbeterslag van de omgevingsveiligheid te kunnen realiseren, moeten de uitvoerende overheden (provincies, gemeenten, ministeries) zich tijdig kunnen voorbereiden op nieuwe ontwikkelingen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft daarom een ontwikkelbudget beschikbaar gesteld voor projecten die bijdragen aan een effectieve en efficiënte voorbereiding van die overheden op komende ontwikkelingen op het gebied van omgevingsveiligheid. Het aanmelden van nieuwe, innovatieve projecten voor dit budget verloopt via het Secretariaat MVO (Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid) bij Omgevingsdienst NL.

Inschrijfperiode 2023
De inschrijfperiode voor de nieuwe zesde tranche start op 1 september 2023 en sluit op 14 oktober 2023. 

Bij ‘aanmelden project’ onderaan deze pagina leest u hoe u een projectvoorstel kunt indienen. 

Belang van vroegtijdig signaleren

In een omgeving die continu verandert, is het van groot belang om toekomstgericht om te kunnen gaan met het omgevingsveiligheidsdomein. Vroegtijdige signalering van ontwikkelingen (maatschappelijk en technisch) die raken aan het omgevingsveiligheidsdomein is voor alle overheden van belang. Denk hierbij aan de energietransitie en de uitvoeringsvraagstukken bijvoorbeeld op het gebied van batterijenopslag en de toename van gebruik en transport van waterstof. Daarbij is het belangrijk om vanuit deze ontwikkelingen concreet steun te verlenen aan initiatieven en onderzoeken in de pioniersfase. Zo zijn overheden beter toegerust op hun rol en taak in een veranderende omgeving.

Afsprakenkader nieuwe projecten

Nieuwe innovatieve projecten kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning, als ze betrekking hebben op één of meer van de volgende thema’s:

  1. Energietransitie
  2. Digitalisering en informatie-gestuurd werken
  3. Verbetering arbeidsmarktpotentieel

In het ‘Afsprakenkader Ontwikkelbudget voor nieuwe prioriteiten versterking omgevingsveiligheid 2021 – 2024’ staan alle voorwaarden waaraan de projecten moeten voldoen. In dit kader staat ook hoe de selectie van de projecten gedaan wordt.

Bekijk hier het Afsprakenkader.

Visual met totaaloverzicht projecten

De eerste inschrijfrondes voor dit ontwikkelbudget hebben mooie, nog lopende en al afgeronde, projecten opgeleverd. Wilt u weten welke vernieuwende projecten voor versterking van de omgevingsveiligheid dit zijn? En welke resultaten ze opleveren? Bekijk dan deze visual met het totaaloverzicht van de projecten die mogelijk zijn (gemaakt) vanuit het ontwikkelbudget prioriteiten omgevingsveiligheid.

Pitches, presentaties, resultaten en samenvattingen van projecten

Bent u benieuwd naar het waarom, hoe en wat van projectaanvragen? Vanuit de eerste drie inschrijfrondes hebben we projectaanvragers gevraagd om hier kort iets over te vertellen. Dat heeft een aantal mooie pitches, presentaties en resultaten opgeleverd. Bekijk ze hier.

Verder kunt u in dit overzicht de samenvattingen bekijken van alle goedgekeurde projecten in 2021, 2022 en 2023.

Op de website van Relevant staat informatie over de projecten die in 2020, onder het reeds afgeronde programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV), zijn gestart.

Aanmelden project

Via het aanvraagformulier kunt u een project indienen. U leest hierin ook de voorwaarden waaraan een project moet voldoen. 

Inschrijven is mogelijk vanaf 1 september 2023.

De sluitingsdatum van deze inschrijving is 14 oktober 2023.

Het volledig ingevulde aanvraagformulier mailt u naar omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl

Selectieprocedure
Het Secretariaat MVO beoordeelt het ingevulde aanvraagformulier op formele volledigheid. Wij nemen bij gebreken contact op met de aanvrager om dit toe te lichten en een termijn af te spreken voor aanvulling.  De aanvragen die aan de indieningsvereisten voldoen, leggen wij voor aan de Beoordelingscommissie van cluster 6. Deze commissie bestaat uit een vertegenwoordiger van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en vertegenwoordigers namens het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en projectleider Erica Graven van het Secretariaat MVO bij Omgevingsdienst NL.

De beoordelingscommissie beoordeelt de voorstellen inhoudelijk en doet een voordracht voor besluitvormingen aan het Directeurenoverleg. Dit overleg bestaat uit directeuren van IenW, JenV, IPO en VNG.

Resultaatsverplichting
Bij de projecten van de Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid is sprake van een resultaatsverplichting. U leest hier wat dit betekent.

Ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid
Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met Erica Graven, projectleider Secretariaat MVO:
omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl
06 – 130 643 22