Omgevingsdienst NL geeft advies over aanpak uitstoot asfaltcentrales

Omgevingsdienst NL heeft een onderzoek uitgevoerd naar de uitstoot van benzeen en PAK door asfaltcentrales. Aanleiding was de maatschappelijke onrust, ontstaan na berichtgeving in de media over de uitstoot van gevaarlijke stoffen door asfaltcentrales. .
Het adviesrapport, waarin de bevindingen zijn opgenomen, is tot stand gekomen na overleg met de gemeenten Den Bosch en Bergen op Zoom en het ministerie van IenW. Omgevingsdienst NL levert hiermee een bijdrage aan een landelijke uniforme VTH-aanpak van asfaltcentrales.

Belangrijkste bevindingen

Er zijn momenteel 28 in werking zijnde asfaltcentrales in Nederland, verdeeld over 19 omgevingsdiensten. 61% van de centrales voldoet aan de emissienorm voor benzeen. Alle centrales voldoen aan de ‘erkende maatregel’ (certificaat BRL 9320), die kwaliteitseisen stelt aan asfalt en asfaltgranulaat. Gebleken is echter dat desondanks 41% niet voldoet aan de emissienorm voor PAK’s. Omgevingsdiensten zetten toezicht- en handhavingstrajecten in om te zorgen dat asfaltcentrales voldoen aan de emissienorm voor benzeen.
In de huidige regelgeving is de centrale verplicht zelf metingen te verrichten en te rapporteren aan het bevoegd gezag. Op grond van deze verplichting voeren de omgevingsdiensten administratief toezicht uit op de meting, soms aangevuld met fysiek toezicht.

Aanbevelingen
Uit de inventarisatie blijkt dat er knelpunten zijn in de bestaande wet- en regelgeving die een adequate aanpak in de weg staan, zoals de betrouwbaarheid van metingen en de niet werkende erkende maatregel PAK.
Om goed te kunnen beoordelen of aan de gestelde emissiegrenswaarden wordt voldaan, moet een meting voldoen aan bepaalde voorwaarden. Doel is een zo representatief mogelijk beeld te krijgen van de actuele emissie. Om dit te realiseren adviseert ODNL over te gaan tot een uniforme uitvoering van de metingen door de voorgestelde richtlijnen uit het adviesdocument te hanteren. Ook verdient het aanbeveling om (in opdracht van) bevoegd gezag ten minste één keer per jaar een meting te laten uitvoeren. Vooruitlopend op het besluit de zogenaamde erkende maatregel PAK in te trekken, zijn omgevingsdiensten in overleg met de centrales om hierop voorbereid te zijn. Om een zo representatief mogelijk beeld van de actuele emissie-uitstoot te krijgen, is het advies om als bevoegd gezag c.q. omgevingsdienst zelf een meting uit te (laten) voeren.

De minister heeft intussen een aanbiedingsbrief naar de Kamer gestuurd, op basis van de resultaten in het rapport.

.


ADVIESDOCUMENT OMGEVINGSDIENSTEN VOOR VERGUNNINGVERLENING EN CONTROLE OP EMISSIES VAN BENZEEN EN PAK BIJ ASFALTCENTRALES

Gerelateerde berichten