Reactie op onderzoek Algemene Rekenkamer ‘Handhaven in het duister’

Omgevingsdienst NL heeft met belangstelling kennisgenomen van het verschijnen van het onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer ‘Handhaven in het duister’. De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de aanpak van milieucriminaliteit en – overtredingen. In Nederland voeren 6 van de 29 omgevingsdiensten Brzo taken uit (Besluit risico’s zware ongevallen). De Brzo-omgevingsdiensten hebben het definitieve rapport van tevoren niet ingezien. Hieronder volgt een eerste gezamenlijke reactie. Een eventuele aanvullende reactie volgt na het bestuderen van het rapport.  

 

Informatiegestuurd werken

Als omgevingsdiensten werken wij, samen met onze partners, aan een veilige, schone en duurzame leefomgeving. De Brzo-omgevingsdiensten doen dit met uniforme en specialistische uitvoering van de vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken voor bedrijven die vallen onder Brzo en vergelijkbare bedrijven.

Omgevingsdiensten onderschrijven het belang van data- en informatie gestuurd werken, en zetten dit in om het werk efficiënt en effectief uit te voeren. Eenduidige en betrouwbare data zijn daarvoor belangrijke voorwaarden. Met de rekenkamer constateren de omgevingsdiensten dat er op het gebied van informatiekwaliteit verbeteringen nodig zijn. Om hier uitvoering aan te geven is het belangrijk om gezamenlijk met rijksdiensten, provincies, omgevingsdiensten en gemeenten de informatiekwaliteit te verbeteren. Met onze specialistische kennis en reeds in gang gezette initiatieven, denken en doen wij graag mee om tot een plan van aanpak te komen.

Effectiviteit van toezicht en de inzet van handhavingsinstrumenten
De omgevingsdiensten vinden het positief dat er onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van toezicht en de inzet van handhavingsinstrumenten. Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer richt zich op rijkstaken van de Ministeries van Infrastructuur & Waterstaat en Justitie & Veiligheid. Een deel van het onderzoek is gericht op taken die de Brzo-omgevingsdiensten namens de provincies uitvoeren. De Rekenkamer heeft het onderzoek hoofdzakelijk gebaseerd op informatie die beschikbaar is in landelijke datasystemen. De Brzo-omgevingsdiensten hebben inbreng geleverd door data te leveren en te reflecteren in een expertsessie, maar er is geen nader onderzoek in de uitvoeringspraktijk gedaan. De bevindingen en conclusies sluiten daardoor niet op alle punten aan op de ervaringen in de praktijk en de vraagstukken waar de uitvoering tegenaan loopt.

Omgevingsdienst NL gaat het rapport en de daaruit volgende consequenties de komende periode daarom goed bestuderen. Om zo een goede en constructieve bijdrage te kunnen leveren aan dit proces en zodoende de uitvoering van ons vak te versterken. De omgevingsdiensten verbinden dit aan het eerder verschenen rapport van de commissie van Aartsen en verbetervoorstellen die hieruit voortkomen.

Lees hier ook het nieuwsbericht ‘ Data zetten handhaving wel in het licht’ op de website van het Interprovinciaal Overleg.

Gerelateerde berichten